محوطه ورودی شوروم و ساختمان اداری میرداماد

پروژه محوطه ورودی برج میرداماد به عنوان فضای سبز عمومی در جلوی شوروم و ورودی شمالی ساختمان در نظر گرفته شده است که در عین قرارگیری در ابتدای یکی از شریان های تجاری اصلی شهر تهران، به عنوان عرصه ورودی به بزرگراه مدرس نیز مطرح می شود. کارفرما این پروژه را به گروه معماری منظر لند استودیو برای ایجاد فضایی دعوت کننده برای ساختمان تجاری/اداری از یک طرف و ایجاد فضای سبز عمومی از طرف دیگر، واگذار کرد. چالش های پیش روی تیم طراحی در این پروژه شامل مواجهه با مشکلات اجتماعی موجود در سایت، طراحی با حد اقل نیاز به نگهداری گیاهان و دیگر موارد موجود در طرح بودند که با استفاده از راهکارهای طراحی مرتفع گردید. ساخت پروژه با توجه به زمان بندی تیم اجرا از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز گردید.