مستر پلان ملک شخصی واقع در دماوند

در سال ۱۳۹۵، گروه ساختمان سازی گلفشان، کار مطالعه و طراحی مسترپلان زمین به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع واقع در تپه های دماوند را به گروه معماری منظر لنداستودیو واگذار کرد. هدف طرح، تقسیم بندی زمین به قطعات کوچکتر با ایجاد فضاهای شخصی تفرجی و در عین حال حفظ ۸۰ درصد درختان میوه بومی منطقه مثل سیب بود.
طراحی و اخذ مجوزهای ساخت به طور همزمان در حال انجام است، در حالی که فاز۱ پروژه که شامل دیوار پیرامونی می باشد در دست ساخت است.