باغ خانواده گلفشان

به دنبال طراحی پلان جامع برای ۳۰۰۰۰ متر زمین گروه توسعه و ساخت گلفشان، این بار گروه معماری منظر لنداستودیو برای محوطه ۱۰۰۰۰ متر از این محدوده، ایده های طراحی اش را بسط می دهد. وجه تمایز این پروژه با دیگر پروژه های موجود در ایران، این است که معماری منظر به عنوان عامل اصلی بر معماری پیشی گرفته و خط مشی معماری بر اساس نیازساکنین از فضای باز مطرح می شود. این ویژگی باعث حفظ درختان سیب موجود در سایت و همچنین برآوردن نیازهای کارفرما در طرح گردید.
این پروژه همچنان در دست طراحی می باشد، هرچند که دیوار پیرامونی سایت در ابتدای سال ۹۶ ساخته خواهد شد.